Portfolio

DATA MISSING

Išsamaus ir tvaraus ataskaitų teikimo, duomenų rinkimo ir statistikos mechanizmų apie dingusius vaikus, kūrimas 27 ES valstybėse narėse.

Daugiausia dėmesio skiriant duomenų apie dingusius vaikus rinkimo gerinimui, projekte bus nustatytas veiksmingiausias būdas gerinti supratimą apie dingusių vaikų dingimo priežastis ir pasekmes, įskaitant ryšį su visų formų smurto prevencija ir kova su juo. Ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikams, esantiems pažeidžiamose situacijose, susiduriantiems su diskriminacija ir patiriantiems didesnę smurto riziką (pvz., dėl lyties, rasės, etninės priklausomybės, negalios, seksualinės orientacijos, vaikų globos įstaigose ir t. t.).

Duomenys apie dingusius vaikus bus pagrindas gerinti politiką, teisės aktus ir praktiką, siekiant padėti vaikams, kuriems gresia dingimo pavojus, visose srityse, pavyzdžiui, teisėsaugos ir vaikų apsaugos. Tokiu būdu projektas taip pat sustiprins atsakomąsias priemones, kuriomis užkertamas kelias smurto aukoms – vaikams, tapusiems smurto aukomis, ir teikiama parama jiems, stiprinant vaikų apsaugos sistemas nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Remdama nacionalinių duomenų apie smurtą prieš vaikus rinkimą, “Missing Children Europe” turės išskaidytus duomenis, kad galėtų reaguoti į dingusių be žinios vaikų iš pažeidžiamų situacijų, kuriems gresia didesnė diskriminacijos ir smurto rizika, poreikius.

Projekto veiklos

– Parengti rekomendacijas dėl išsamių ir palyginamų ataskaitų apie dingusius vaikus teikimo mechanizmų ir duomenų rinkinių, remiantis išsamia trūkumų analize, daugiausia dėmesio skiriant vaikams, esantiems pažeidžiamose situacijose, susiduriantiems su diskriminacija ir didesne smurto rizika, ir skleisti tyrimų rezultatus.
– Apklausti darbuotojus ir specialistus, tikslinėse 116 000 karštosiose linijose išbandyti veiksmingą pranešimo ir duomenų apie dingusius vaikus rinkimo metodiką ir nacionaliniu lygmeniu propaguoti politinius pasiūlymus.
– Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų pranešti ir rinkti duomenis apie dingusius vaikus didinimas organizuojant seminarus ir gebėjimų stiprinimo renginius.
– Įsteigti mokslinių tyrimų konsorciumą ir techninę patariamąją tarybą, kurioje dalyvautų ekspertai, atstovaujantys įvairiems sektoriams, susiduriantiems su dingusių vaikų problemomis.
rengti visos Europos gaires ir standartines veiklos procedūras dėl pranešimo ir duomenų apie dingusius vaikus rinkimo mechanizmų.
– Padidinti nukentėjusių gyventojų dalyvavimą vykdant tikslinių grupių diskusijas ir interviu su 18-24 metų jaunuoliais, turinčiais dingimo be žinios vaikystėje patirties.
– Socialinių ir vaikų apsaugos sistemų spragų supratimas analizuojant veiksnius, dėl kurių dingsta vaikai.
– Skatinti pokyčius ES ir nacionalinėse duomenų apie dingusius vaikus rinkimo sistemose, suvokiant dingusių vaikų dingimo veiksnius ir pasekmes ir taip užtikrinant, kad politika, praktika ir paslaugos tinkamai apsaugotų, užkirstų kelią ir reaguotų į visus vaikus, kuriems gresia dingimo rizika.

 

Projektas finansuojamas Europos komisijos lėšomis.

Projektą įgyvendina: Missing Children Europe kartu su partneriais Dingusių žmonių šeimų paramos centru, Ecorys, Hope for Child, Child focus.

 

Categories
WordPress Theme built by Shufflehound. Dingusių žmonių šeimų paramos centras @ 2017